environment

Bang & Bonsomer strävar till hög kvalitet i all sin verksamhet. Vårt skräddarsydda kvalitetssystem stöder affärsverksamheten och ger en ram för framgång i värdekedjans kritiska moment.

Tillsammans med våra leverantörer och kunder söker våra affärsenheter efter produkter och tekniska lösningar som förutom att de är ekonomiskt gångbara också möter behovet för hållbar utveckling. Vi tar del i ICCAs program Ansvar & Omsorg (Responsible Care), där bolaget förbinder sig till att sköta frågor som rör säkerhet, hälsa och miljö på ett seriöst och professionellt sätt.

Dedikerad SHEQ personal ser till att bolaget följer både europeisk och lokal lagstiftning med hänseende till försäljning, marknadsföring, användning, hantering, transportering, lagring och avfallshantering av kemikalier.

Kontakta gärna vår SHEQ manager, Zoya Mäkeläinen, för mera information om kvalitets- och säkerhetsfrågor på
reach@bangbonsomer.fi

 

environment_ico